POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de Carlos Aníbal Gavidia Sevilla, d’ara endavant també el Prestador, domiciliada a c/Palafanga 11, amb CIF c/Palafanga 11, telèfon de contacte: 618101875, i email: carlosanibal8205@gmail.com.

Carlos Aníbal Gavidia Sevilla., com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l’efecte del que preveu la LOPD, Carlos Aníbal Gavidia Sevilla us informa que les dades que voluntàriament ens esteu facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; fer les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Carlos Aníbal Gavidia Sevilla pel present avís legal ressenyades. i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.
El Prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, us informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Carlos Aníbal Gavidia Sevilla per procedir al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD ia l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de forma lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat i adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a PL. del Jutge, s/n, enviant un correu electrònic a carlosanibal8205@gmail.com, , indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades. Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.
Carlos Aníbal Gavidia Sevilla no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant, en cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a què se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions i lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de Carlos Aníbal Gavidia Sevilla. en la forma i per als fins indicats a la present Política de Protecció de Dades Personals.
Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb Carlos Aníbal Gavidia Sevilla.,està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi , adreçant-se a Carlos Aníbal Gavidia Sevilla. a través dels mitjans establerts.
A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de RAÓ SOCIAL , incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què els menors formen part. Això no obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Carlos Aníbal Gavidia Sevilla, exonerant el Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Carlos Aníbal Gavidia Sevilla. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la informació.
Carlos Aníbal Gavidia Sevilla. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a què es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador. La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.
Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a aquests fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOC D’EMPRESA

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la sudonimització de les dades o destrucció total de les dades. No es comunicaran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar als fòrums de la web, us informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el web. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i l’acceptació inequívoc de l’Avís Legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la sudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la sudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Lúnica dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Carlos Aníbal Gavidia Sevilla es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Carlos Aníbal Gavidia Sevilla no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Carlos Aníbal Gavidia Sevilla amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.